روانشناسی كودك
چه نوع اختلالات اضطرابي اهميت باليني دارند؟ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- روانشناسی كودك (http://psypooya.ir)
+-- انجمن: روانشناسي تربيتي (http://psypooya.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: روانشناسي تربتي نوجوان (http://psypooya.ir/forumdisplay.php?fid=9)
+---- انجمن: انجمن اختلالات يادگيري ومشكلات مربوط به آن (http://psypooya.ir/forumdisplay.php?fid=11)
+---- موضوع: چه نوع اختلالات اضطرابي اهميت باليني دارند؟ (/showthread.php?tid=8325)چه نوع اختلالات اضطرابي اهميت باليني دارند؟ - a.a - 2018/05/26

1-   شدت : وقتي شدت اضطراب ازحد متوسط بالاتر وتوسط فرد غير قابل كنترل باشد.
2-   فراواني :درطول روز وهفته دايم تكرار شود وكودك يا نوجوان دائم با آن درگيراست.
3-   محتوا : كودك از چيزي مي ترسد كه محتواي آن منطقي نيست ووجود خارجي ندارد .
4-   خود جوشي اضطراب : از دست فرد خارج است غير قابل كنترل بودن.
5-   اجتناب: كودك ويا نوجوان از عامل اضطراب اجتناب مي كند مثل كودكي كه از مدرسه رفتن اجتناب مي كندبدون دليل خاص.
6-   توجه به مرحله رشد:يك وقت يك كودك از تاريكي مي ترسد يك وقت است كه يك نوجوان مي ترسد، دراين حالت دركودك طبيعي درنوجوان غير طبيعي است.
7-   غيرانطباقي بودن ترس: زمانيكه ترس موجب عدم سازش با محيط مي شود.مثال كودكي كه از دستشويي رفتن مي ترسد وخود اين مساله مشكل ساز است.
8-   ايجاد مزاحمت:زمانيكه ترس كودك ويا نوجوان براي ديگران ايجاد مزاحمت مي كند.
درتمامي اين موارد چنانچه والدين با اين  مسائل روبرو شدند حتما بايد كودك ويا نوجوان خود را به مراكز مشاوره برده ورفتارهاي شناختي وي را اصلاح كنند.